مهمترین کارکرد 2017 برای مشهد چیست؟

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ جهان اسلام

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ جهان اسلام

مشهد، از جانب آیسسکو(سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی ) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 (دی ماه 1395 تا دی ماه 1396) برگزیده شده است.

ادامه مطلب

پیام تصویری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیام تصویری استاندار خراسان رضوی

پخش زنده نشست های تخصصی مشهد 2017