• آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی
  • بوستان منیاتوری
  • پارک وکیل آباد
  • بوستان کوهسنگی
  • سد چالیدره
  • سرزمین موج های آبی

آیا جزئیات بیشتری از مناطق دیدنی مشهد نیاز دارید ؟

لیست مکان ها