ستادی

با توجه به فرصت میزبانی مشهد از رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام و با استفاده از ظرفیت های هویتی اسلامی و تاریخی آن، در این سال می بایست از این ظرفیت ها در جهت ایجاد گفتمان

لیست ستادی

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها