جهان اسلام

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فلسفه و حکمت اسلامی از مزیتهای ارتباطی برای تعامل با جهان غرب، شرق و جهان اسلام به شمار می رود که می توان به آن متکی شد.

لیست جهان اسلام

  • 1
  • 2

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها