توس شهر یادگاران کهن زبان پارسی

از نوشته‌های مورخان یونانی برمی‌آید که در دوره هخامنشیان شهر توس به نام «سوسیا» (Susia) یاد می‌شده و یکی از پایتخت های ایالت پارت در شمال شرقی ایران و منطبق بر استان خراسان امروزی بوده‌است.

ادامه مطلب

مرو قديم مروارید تاریخی خراسان بزرگ

مرو یکی از چهار شهر قدیمی خراسان بزرگ است که به همراه شهرهای نیشابور، بلخ و هرات، قدمتی بسیار کهن داشته اما به نسبت دیگر شهرهای ذکر شده، ناشناخته باقی مانده است.

ادامه مطلب

هرات نگین خراسان بزرگ

هرات مثل اکثریت مناطق دیگر خراسان با هجوم مغول در ۱۲۲۲ م. از بنیاد ویران شد و بیش از نیمی از اهالی بومی آن قتل عام و یا آواره شدند.

ادامه مطلب

«رئونت» نام قدیم سبزوار کهن شهر باستانی ایران

«رئونت» به معنای دارنده شکوه و جلال بوده که در اوستا کتاب مقدس زرتشتیان هم به نام این شهر اشاره شده است.

ادامه مطلب همه موارد